torsdag 4 februari 2016


KALLELSE ÅRSMÖTE

Nu är det dax för föreningens
årsmöte onsdagen den 9 mars kl 18.00,
lokal Engströms Artstudio, Avesta.
När mötet är avslutat blir det vanlig scrapträff.DAGORDNING


1.     Mötet öppnas

2.     Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet

3.     Godkännande av årsmötets utlysning enligt stadgarna.

4.     Godkännande av dagordning

5.     Val av två justerare tillika rösträknare

6.     Fastställande av röstlängd

7.     Verksamhetsberättelse

8.     Ekonomi/Kassarapport

9.     Revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Information från styrelsen

12. Fastställande och beslut om budget

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår

14. Motioner och stadgeändringar till årsmötet

15. Förtroendeval

· Val av styrelse

· Val av revisor

· Val av valberedning

· Val av suppleanter

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutasVälkommen!