tisdag 20 mars 2018

Information och träffdatum

Hej på er!

Jag har haft stora problem med att komma åt den här sidan, därför är den dåligt uppdaterad!

Medlemmar i Papperskraftverkstan har tillgång till FB sidan och där inbjuds även medlemmarna till träffarna via event.

Att bli medlem kostar 200 kr och man betalar då 30 kr i inträde till pysselträffarna (icke medlem betalar 50 kr) och man har då chans att vinna en vinst under kvällen.
Som medlem har man också 10 % i rabatt hos Engströms Artstudio AB och Panduro i Borlänge. Visa upp medlemskortet i kassan.

Vill du eller har du någon vän som vill komma och prova på?
Anmäl dig då till en träff via mail, papperskraftverkstan@gmail.com, sista anmälan är tre dagar före träffen.
Samtiliga träffar hålls hos Engströms Artstudio AB i Avesta.

Nu kommer dock resterade träffar detta år!


24 mars Lördag Årsmöte 10-18 Vi börjar med årsmötet med sedvanliga förhandlingar och fortsätter sedan dagen med pyssel.
26 april Torsdag 18.00-22.00
28 maj Måndag 18.00-22.00 Sista träffen före sommaruppehållet!
22 augusti Onsdag 18.00-22.00 Nu träffas vi igen, efter en förhoppningsvis härlig sommar!
13 september Torsdag 18.00-22.00
1 oktober Måndag 18.00-22.00
6 november Tisdag 18.00-22.00
1 december Lördag 10.00-18-00 Årets julavslutning

Hoppas vi ses på någon träff!

Pyssla lugnt!
Kram Jenny

söndag 19 mars 2017

Medlemsavgift 2017

Har du glömt att betala din medlemsavgift?
Du vet väl att du kan betala den via swish eller bankgiro?

Nu behöver du inte vänta till nästa träff, för att betala din medlemsavgift.
Det går bra att swisha medlemsavgiften till nr. 123 511 30 06
eller betala in på bg 5123-5331
Avgiften är 200 kr.

Kom ihåg att är du medlem, så får du 10% hos Engströms Artstudio AB i Avesta!
Visa medlemskortet när du kommer till kassan.
Träffarna kostar 30 kr för medlem och 50 kr för icke medlem.
När du har betalt din medlemsavgift får du även tillgång till vår Facebook sida, där vi delar med oss av tips och trix och visar upp det vi skapar hemma eller på träffarna.

Vill du bli medlem i Papperskraftverkstan?
Anmäl dig till en träff via mail (papperskraftverkstan@gmail.com).
På träffen betalar du prova på inträde 50 kr, som du sedan får dra av från medlemsavgiften om du väljer att bli medlem under kvällen.

Vi ser fram emot att se både gamla och nya ansikten framöver!

Ha det gott!

Träffar 2017

Hej på er!

Här kommer alla dagar och tider för våra träffar under resterande del av 2017!
Anmälan sker som vanligt via mail (papperskraftverkstan@gmail.com), eller via FB sidan som alla betalande medlemmar har tillgång till.

20/4 Torsdag kl. 18.00-22.00
10/5 Onsdag kl. 18.00-22.00
14/8 Måndag kl. 18.00-22.00
5/9 Tisdag kl. 18.00-22.00
11/10 Onsdag kl. 18.00-22.00
16/11 Torsdag kl. 18.00-22.00
9/12 Lördag kl. 10.00-18.00

Varmt välkomna!

tisdag 14 februari 2017Stadgar

§1    Föreningens namn
Föreningens namn är Papperskraftverksta´n
§2    Föreningens säte
Föreningens säte är Avesta, Avesta Kommun, med omnejd
§3    Föreningens mål och inriktning
Vår målsättning är att på ett roligt och kreativt sätt skapa möjligheter och tillfällen för intresserade att träffas och utbyta inspiration och erfarenheter inom scrapbooking och kortmakeri. Föreningen har som uppgift att kontinuerligt anordna träffar för medlemmarna och på så sätt främja och utveckla det intresse som finns för scrapbooking och kortmakeri.
§4    Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§5    Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar
 
§6    Medlemskap
§6:1
Medlem blir man när medlemskapet är betalt och bekräftat.
§6:2  
Medlemskapet gäller 1 räkenskapsår och förlängs ytterligare 1 år i taget genom ny betalning senast 31 januari vid nytt räkenskapsår. Ny medlem som betalar medlemsavgift från och med 1 oktober till 31 december blir automatiskt medlem även för nästkommande räkenskapsår.
§6:3
Om betalning inte erhålls senast 31 januari varje nytt räkenskapsår utesluts man automatiskt och måste ansöka om nytt medlemskap.
§6:4
Medlem har rätt att delta vid aktiviteter, utveckla föreningen med förslag och synpunkter samt till en röst/medlem vid omröstningar.
§6:5   
Medlems skyldigheter är att betala medlemsavgift och följa stadgar och regler. Medlem som bryter mot detta kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
§6:6   
Erhållet medlemskort får ej utlånas eller överlåtas
§7    Medlemsavgift
Medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår fastställer föreningen årligen vid årsmöte.
§8    Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och 1 ledamot.  Kassör och ordförande väljs för 2 år medan övriga ledamöter och suppleanten väljs för 1 år.
Styrelsen har 200 kr i arvode som kvitteras ut i efterhand vid kommande årsmöte.
§9    Styrelsens uppgifter
Styrelsen representerar föreningen samt bevakar och är ansvarig för medlemmarnas intressen. Styrelsen tar beslut för föreningen såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska genomföra de beslut som årsmötet fattar, ansvara för föreningens ekonomi och föra räkenskaper. För att styrelsen ska kunna fatta beslut ska minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Styrelsen ska även förbereda ärenden till årsmötet och ansvara för kallelser till möten.
§10    Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
§11  Verksamhetsår/Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret.
§12  Årsmöte
§12:1 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
§12:2 
Föreningens årsmöte ska hållas före mars månads utgång.
§12:3 
Ärenden som tas upp vid årsmöte är omröstningar, omval, nyval, medlemsavgift,       motioner och övriga frågor.
§12:4 
Dagordning vid årsmöte:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Godkännande av årsmötets utlysning enligt stadgarna.
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomi/Kassarapport
9. Revisionsberättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Information från styrelsen
12. Fastställande och beslut om budget
13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår
14. Motioner och stadgeändringar till årsmötet
15. Förtroendeval
· Val av ordförande
· Val av styrelse
· Val av revisor
· Val av valberedning
· Val av suppleant
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas
§12:5 
Styrelsen kallar medlemmar till årsmöte via Facebook, hemsida eller sms-grupp senast 3 veckor innan årsmötet. Kallelsen till årsmötet ska innehålla uppgifter om tid och plats samt vilka ärenden som ska behandlas.
§12:6 
Motioner från medlemmarna till årsmöte ska vara inlämnade senast 5 veckor innan   årsmötet.
§12:7 
Om någon medlem kräver röstning enligt röstlängd så görs kontroll att bara medlemmar röstar.
§12:8
Extra årsmöte sammankallas om styrelsen eller minst 2/3 majoritet av medlemmar   kräver det.
§12:9
Styrelsen har 200 kr i arvode som kvitteras ut i efterhand vid kommande årsmöte.
§13  Föreningsmöte
§13:1  Ärenden som tas upp vid föreningsmöten är frågor av stor betydelse för föreningen.
§13:2  Föreningen kallar medlemmar till föreningsmöten via Facebook, hemsida eller sms-grupp senast 3 veckor innan mötet
§13:3  Föreningsmöten ska hållas vid behov.
§14  Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av givna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
§15  Rösträtt
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt när mötet är beslutsmässigt.
§16  Beslutsordning
Föreningen använder sig av öppen omröstning, men om en medlem begär sluten omröstning så tillämpas detta istället. Demokratisk omröstning med enkel majoritet gäller vid årsmöten och föreningsmöten om inte annat står skrivet i dessa stadgar. Om någon medlem kräver röstning enligt röstlängd så görs kontroll att bara medlemmar röstar.
§17  Revisorer
Föreningen har 1 revisor.  Revisorns uppgift är att 1 gång/år kontrollera räkenskaperna och kontrollera att styrelsen har arbetat på ett riktigt sätt. Efter granskningen skrivs en revisionsberättelse som är årsmötets underlag för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
§18  Valberedning
Föreningen har 1 valberedare. Valberedarnas uppgift är att lämna förslag på personer till olika förtroendeuppdrag. Förslagen ska vara inlämnade senast 31 oktober varje år.
 
§19  Uteslutning
Medlem som inte följer föreningens stadgar och regler kan uteslutas ur föreningen av styrelsen med omedelbar verkan. Vid eventuell uteslutning sker ingen återbetalning av medlemsavgiften.
 
§20  Upplösning av föreningen
Vid upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Eventuell vinst vid upplösningen skänkes oavkortat till Rädda Barnen.
 
 
 

 


KALLELSE ÅRSMÖTE
 
Nu är det dax för föreningens
årsmöte lördagen den 11 mars kl 10.15,
lokal Engströms Artstudio, Avesta.
När mötet är avslutat blir det vanlig scrapträff som pågår till kl 18.00.


Välkommen!
 

DAGORDNING

1.     Mötet öppnas

2.     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.     Godkännande av årsmötets utlysning enligt stadgarna.

4.     Godkännande av dagordning

5.     Val av två justerare tillika rösträknare

6.     Fastställande av röstlängd

7.     Verksamhetsberättelse

8.     Ekonomi/Kassarapport

9.     Revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Information från styrelsen

- Föreningens hemsida http://papperskraftverkstan.blogspot.se/
- Facebookgruppen är numer bara för medlemmar
- Enkätsvaren
 

12. Fastställande och beslut om budget

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår
14. Motioner och stadgeändringar till årsmötet
- Ändra i stadgarna att styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare + en suppleant?

15. Förtroendeval

· Val av ordförande/styrelse

· Val av revisor

· Val av valberedning

· Val av suppleant

16. Övriga frågor
    Fikabröd – skall vi ha eller inte och eventuellt göra fikalista?

17. Mötet avslutas

 fredag 2 december 2016Hej Kompisar! 

Här kommer datum för vårens träffar som forsätter att vara hos Engströms Artstudio. 

Det är begränsat antal platser och främst för medlemmar så föranmälan krävs senast tre dagar innan träffen genom Facebook eller mail papperskraftverkstan@gmail.com, anmälan är bindande och först till kvarn! 

Om du vill anmäla dig efter sista anmälningsdatumet har gått ut så måste du ta direktkontakt med Engströms Artstudio. 


Välkommen!!!! måndagen den 16/1 kl.18.00-22.00
(sista anmälan 12/1)tisdagen den 7/2 kl.18.00-22.00
(sista anmälan 3/2)
 

lördagen den 11 mars kl.10.00-18.00 + Årsmöte
Årsmötet börjar kl 10.15
(sista anmälan 8/3)


torsdagen den 20/4 kl.18.00-22.00
(sista anmälan 17/4)


onsdagen den 10/5 kl.18.00-22.00
(sista anmälan 7/5)torsdag 15 september 2016

 
 
Hjäääälp!

Vi behöver förstärkning i styrelsen inför nästa år!
Vi vill redan nu höra om Du skulle kunna tänka dig att ställa upp på någon post?
Styrelsearbetet har vi gjort tillsammans och du behöver inte ha erfarenhet av styrelsearbete tidigare. Vi kommer att stötta dig och berätta hur vi har gjort tidigare om du vill.
Vi har träffats ca fyra gånger per år för att planera träffarna(vem som ansvarar och tar med fika), inför decemberträffen (demos/utmaningar)och inför årsmötet (dagordning mm).
Har du frågor och är intresserad så hör med någon i styrelsen (Sofia, Therese, Anna eller Johanna) eller valberedning Caroline.
 
 
Välkommen!